Soziale Arbeit, Bachelor of Arts

> Mehr erfah­ren
Stu­di­en­gang 01.10.2024 – 30.09.2027

Heilpädagogik, Bachelor of Arts

> Mehr erfah­ren
Stu­di­en­gang 01.10.2024 – 30.09.2027

Sozialmanagement, Master of Arts

> Mehr erfah­ren
Stu­di­en­gang 14.10.2024 – 31.03.2027

„Mensch ärgere dich nicht…“

> Mehr erfah­ren
Semi­nar 05.12.2024 – 06.12.2024